ಶನಿವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 26, 2014

ªÀÄgÉÃvÉ£ÉAzÀgÉ... ªÀÄjAiÀÄ° ºÁåAUÀ...

D ¸ÀÄAzÀgÀ £ÉÆÃl, MªÉÄä £ÉÆÃrzÀgÉ ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPɤ¸ÀĪÀ ªÀÄ£À¹Üw. D PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ MªÉÄä £À£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ ®UÉÎ ElÄÖ £À£Àß°èAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß ZÉÆÃj ªÀiÁrzÀ C£ÀĨsÀªÀ.
EzÉãÀ¥Àà J£ÉÆà PÀtÄÚ... ªÀÄ£À¹Üw.. ªÀÄ£À¹ìUÉ ®UÉÎ.. ZÉÆÃj JA§ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÉÄîÎqÉ ¤ÃrzÁÝgÉ CAvÀ£ÉÆÌAqÁæ... ºËzÀÄ PÀtÂæ £Á£ÀÄ £À£Àß fêÀ£ÀzÀ°è £ÀqÉ¢gÀĪÀ MAzÀÄ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß E°è w½¸ÀÄwÛzÝÉãÉ.
£Á£ÀÄ M§â ¸ÁzsÁgÀt ºÀÄqÀÄUÀ. £Á£Á¬ÄvÀÄ £À£Àß PÁ¯ÉÃeÁ¬ÄvÀÄ JAzÀÄ ¢£À¤vÀå £À£Àß ¯ÉÊ¥sï ¸ÁV¸ÀÄwÛzÉÝ. £À£Àß ¤vÀåzÀ ªÀPïð ¨É¼ÀUÉÎ 9 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ, CzsÀð UÀAmÉAiÀÄ°èAiÉÄ gÉrAiÀiÁV 9.30 PÉÌ £À£Àß UÀÄ®âUÀð «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ zÁjAiÀÄvÀÛ ºÉÆÃgÀqÀĪÀÅzÀÄ EzÀÄ £À£Àß ¢£À¤vÀåzÀ PÁAiÀÄð.
ªÁgÀPÉÆ̪ÉÄä ªÀiÁPÉðmïUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ.. C°è-E°è wgÀÄUÁqÀĪÀÅzÀÄ. eÁ°AiÀiÁV ¨ÉÊPï gÉÊqï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ EªÉ®è £À£Àß PÁ¯ÉÃeï gÀeÉAiÀÄ ¢£ÀZÀj.
»ÃUÉ MAzÀÄ ¢£À ¨É¼ÀUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 UÀAmÉUÉ £À£Àß ¥ÁrUÉ £Á£ÀÄ ªÀiÁPÉðmï¤AzÀ ªÀÄ£É PÀqÉ ¨ÉÊQ£À°è ºÉÆgÀnÖzÉÝ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C£ÉÃPÀ wgÀĪÀÅUÀ¼ÀÄ zÁl¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. E£ÉßãÀÄ ªÀÄ£É §AvÀÄ JAzÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ wgÀÄ«UÉ §gÀÄvÀÛ¯É ºÁ£ïð ªÀiÁrzÉ.
CµÀÖgÀ°èAiÉÄ MAzÀÄ CZÀÑj.. D PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ºÀÄqÀÄV ©½AiÀÄ ¸ÀÆÌn ªÉÄïÉ, vÀ£Àß ªÀÄÆRªÀ£É®è PÀ¥ÀÅà ¸ÁÌ¥ïð¤AzÀ ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ PÉêÀ® PÀtÄÚ ªÀiÁvÀæ PÁtĪÀ ºÁUÉ zsÀj¹, ºÁ£ïð ªÀiÁqÀÄvÀÛ C¥ÀìgÉAiÀÄAvÉ §AzÀ¼ÀÄ. PÉêÀ® ºÁ£ïð ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃVzÀÝgÉ J£ÀÄ DUÀÄwÛgÀ°®èªÉãÉÆÃ...  DzÀgÉ CªÀ¼ÀÄ ºÁUÉ ºÉÆÃUÀzÉ £À£ÀßvÀÛ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁVzÀ¼ÀÄ.. £Á£ÉÆà CªÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÉÝ vÀqÀ £À£Àß ¨ÉÊPï£À ªÉÃUÀPÉÌ vÀPÀët ¨ÉæÃPï ºÁQzÉ. ¸Àé®à ¸ÉÆèà ªÉÆñÀ£ï jÃwAiÀÄ°è qÉæÊªï ªÀiÁrzÉ.
CµÀÖgÀ°èAiÉÄ CªÀ½AzÀ aPÀÌ ¸Éäʯï. £Á£ÀÄ ºÁUÉ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß C®ÄUÁr¹ MAzÀÄ ¸Éäʯï PÉÆmÉÖ... MAzÀÄ PÀët ºÁmïð£À°ègÉÆà ºÁªÉÆÃð¤AiÀÄA ¸ËAqï ªÀiÁrzÀ C£ÀĨsÀªÀ.. £Á£ÀÄ MªÉÄäAiÀiÁzÀgÀÄ MAzÀÄ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß EµÀÄÖ ºÀwÛgÀ¢AzÀ PÀtÄÚ-PÀtÄÚ PÀ¯ÉvÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ ªÉÆzÀ® ¸À®. J£ÉÆà MAvÀgÁ...
CªÀ¼À D £ÉÆÃlPÉÌ £Á£ÀÄ QèÃ£ï ¨ÉÆïïØ... 5 ¸ÉPÉAqï CªÀ¼ÀÄ ºÁUÉ £À£Àß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁVzÀ¼ÀÄ. £À£ÀÆÎ ¸Àé®à ¸ÀAPÉÆÃZÀ, CzÀÄ MAzÀÄ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß F jÃw £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ..? CªÀ¼ÀÄ K£ÉAzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ¼ÉÆÃ...? »ÃUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ CªÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÉ... D PÀuïUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÉ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ EgÀĪÁUÀ¯É CªÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÛ £À£ÀßvÀÛ £ÉÆÃrzÀ¼ÀÄ... DºÁ... D ªÀÄzsÀÄgÁ C£ÀĨsÀªÀ..   MAzÀÄ PÀët PÀtÄÚ.. PÀtÄÚ PÀ°vÁUÀ... ºÁqÀÄ £É£À¥Á¬ÄvÀÄ. ºÁUÉ £À£Àß ¨ÉÊPï£ÀÄß ZÁ®£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ¸ÁVzÉ...
CªÀ¼À D PÀtÂÚ£À°è ¸ÀÄAzÀgÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ C£ÁªÀgÀt..  PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃrzÁPÀët ªÀÄ£À¹ì£À°è PÀ®gÀªÀ.. ªÀÄvÉÛ- ªÀÄvÉÛ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPɤ¸ÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆÃ¥ÀæªÀÈwÛ. ªÀÄvÉÛà ªÀÄ£À¹ì£À°è AiÉÆÃZÀ£É EªÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ ¹PÀÌgÉ... §ºÀıÀB CªÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÉÝ£ÉAiÉÄ..? E®èªÉÃ..? MAzÉ ¤«ÄµÀzÀ°è J£É¯Áè AiÉÆÃZÀ£É.. J®èªÀÇ ¥Àæ±ÁßxÀðPÀ...?
EzÀÄ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ®Ä ºÀ®ªÀÅ UÀAmÉUÀ¼À PÁ® CªÀ¼À£ÀÄß £É£É¹zÀÝAvÀÄ ¤d. D MAzÀÄ ¤«ÄµÀ £À£Àß fêÀ£ÀzÀ°è MAzÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ £É£À¥ÁV G½¢gÀĪÀÅzÀAvÀÄ £ÀÆgÀPÉÌ £ÀÆgÀgÀµÀÄÖ ¤d...

ನಿಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ